Wigilijne spotkanie służb mundurowych Mazowsza

 

14 grudnia 2018 r. w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych Mazowsza. W uroczystym spotkaniu poza mundurowymi uczestniczyli również przedstawiciele duchowieństwa, instytucji międzynarodowych, sądów, prokuratur, szkolnictwa wyższego, warszawskich muzeów oraz innych instytucji, z którymi na co dzień służby mundurowe współpracują. Swoją obecnością zaszczycili również Patroni naszego oddziału – przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich.

Organizatorem tegorocznego był Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Dlatego też wigilijne spotkanie rozpoczął Komendant NwOSG płk SG Andrzej Rytwiński powitaniem wszystkich zgromadzonych oraz przekazaniem najserdeczniejszych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wyraził pragnienie, „(…) aby w tym szczególnym czasie, wszyscy zgromadzeni mieli poczucie wspólnoty z bliskimi, radości z narodzin Syna Bożego, bezpieczeństwa i spełnienia, a także wytchnienia i odpoczynku”. Komendant NwOSG podziękował również za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w służbę i pracę dla dobra Ojczyzny. Szczególnie życzenia zdrowia i pomyślności skierował do wszystkich tych, którzy w okresie świąt będą wykonywać obowiązki służbowe.Obecny na wigilijnym spotkaniu wojewoda mazowiecki Zbigniew Sipiera złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom służb mundurowych, wyrażając wdzięczność za pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.Słowa Ewangelii Św. Łukasza odczytał kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.Z kolei ks. biskup gen. bryg. Józef Guzdek podkreślił, „(…) że olbrzymią wartością w dzisiejszych czasach są pokój i bezpieczeństwo, a my ludzie w mundurach jesteśmy postawieni na straży tych najwyższych wartości, bo służymy jednej sprawie, której na imię Polska”. Wyraził także radość z faktu, że kolejny raz wszystkie służby mundurowe spotykają się przy wspólnym wigilijnym stole, aby złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem. „Niech ten czas wspólnego spotkania, łamania się opłatkiem umocni nas w tym przekonaniu, by być razem na służbie Rzeczypospolitej, na służbie wartościom, ale także byśmy zawsze pamiętali o szacunku wobec drugiego człowieka” – powiedział.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowali Wiceprzewodniczący kol. Adam Ostrowski i kol. Marcin Czępiński, a Mazowiecki ZW ZZS „Florian” Przewodniczący kol. Dariusz Łazarczyk.

Wszyscy zebrani odmówili Modlitwę Pańską, a bp Guzdek pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się uczestnicy. Spotkanie wigilijne uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/31039,Wigilijne-spotkanie-sluzb-mundurowych-Mazowsza.html

Foto: Piotr Niemiec

Rzutem na taśmę Sejm RP uchwalił przepisy o przeszukaniach

W ostatnim możliwym terminie Sejm uchwalił przepisy, które regulują zakres kontroli osobistej, sposób jej przeprowadzenia oraz prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych. Prace toczyły się w ekspresowym tempie, bo tuż przed Wigilią wygasną obecnie obowiązujące regulacje. Ten tryb pracy jednym głosem krytykowała opozycja. Wszystkie partie zdawały sobie jednak sprawę, że bez nowelizacji służby straciłyby ważne narzędzie.

Chodzi o nowelizację 14 ustaw, które regulują działania policji, Straży Granicznej, straży gminnych (miejskich), Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej.

Konieczność zmiany przepisów tych aktów prawnych wynikała z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r., w którym zakwestionowane zostały regulacje dotyczące przeszukania i kontroli osobistej. Chodzi o opisaną w Kodeksie postępowania karnego sytuację, gdy w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczania, że osoba podejrzana lub takie rzeczy tam się znajdują. W tym samym celu i pod takim samym warunkiem można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów (to tzw. kontrola osobista).

[…].

Mimo że termin wygaśnięcia przepisów był znany od roku stosowny projekt trafił do Sejmu dopiero w ubiegłym tygodniu. Nie było to jednak przedłożenie rządowe, chociaż zostało napisane w MSWiA. Potwierdził to w rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski (PiS). Formalnie projekt został złożony przez tę właśnie komisję. Pozwoliło to ominąć czasochłonne konsultacje wymagane w przypadku projektów rządowych.

Więcej: https://www.infosecurity24.pl/przepisy-o-przeszukaniach-uchwalone-rzutem-na-tasme?fbclid=IwAR1VYaQH3GFLFIpl5GHipSHX-s7QPhPyIrD_2gmmI1RsGojkBylxcX0uhrI

Foto: SG

W Służbie Więziennej podpisano porozumienie dotyczące podwyżek na rok 2019!

W dniu 11 grudnia br. odbyło się spotkanie strony służbowej ze związkową dotyczące sposobu realizacji podwyżki od stycznia 2019 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości  i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Strony zaprezentowały  zbliżone wersje  rozwiązań, które w toku dyskusji i wymiany argumentów podlegały uszczegółowieniu. Przedstawiciele strony służbowej podkreślali potrzebę podjęcia takich rozwiązań płacowych które będą uzwględniać posiadane doświadczenie zawodowe funkcjonariuszy oraz zakres ponoszonej odpowiedzialności. Strona związkowa odwoływała się natomiast do atmosfery panującej wsród funkcjonariuszy i pracowników oraz ustaleń podjętych w formacjach mundurowych podległy podległych MSWiA.

Kilkugodzinne rozmowy prowadzone w duchu odpowiedzialności za Służbę  i gotowości do poszukiwania najlepszych rozwiązań doprowadziły do przyjęcia wspólnego stanowiska zawartego w Porozumieniu /załącznik/ stwierdzającego, że podwyżki wynagrodzenia w styczniu 2019 r. będą zrealizowane na analogicznych zasadach jak w służbach mundurowych podległych MSWiA, tj. poprzez podwyżkę uposażenia zasadniczego w równej kwocie dla wszystkich funkcjonariuszy        o kwotę 520 zł , co tym samym spowoduje wzrost dodatku z tytułu wysługi lat. Dodatkowo na wniosek strony służbowej w porozumieniu zawarto ustalenia dotyczące realizacji podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy od stycznia 2020 roku. Uzgodniono także odstąpienie od zatrudniania na stanowisku młodszego referenta oraz wyrażono wolę kontynuowania dalszych wspólnych prac skutkujących przygotowaniem aktów prawnych wprowadzających nowe regulacje kadrowo – płacowe.

Więcej, źródło: http://www.nszzfipw.org.pl/wazny-komunikat-podpisanie-porozumienia-podwyzek-na-rok-2019.html

Foto: NSZZ FiPW

Posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG oraz spotkanie opłatkowe

W dniach 11-12 grudnia w OKS Otwock odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziałowego w 2018 r. W czasie którego podsumowano dotychczasowe prace oraz przedstawiono kroki jakie podjęto w celu wprowadzenia do rozporządzenia finansowego SG zapisu o “dodatku stołecznym”. Na podstawie przegłosowanej uchwały Zarząd postanowił również skierować do Komendanta Głównego SG kolejną prośbę w której zawarto rozwiązanie umożliwiające zwrot kosztów leczenia oraz opieki weterynaryjnej poniesionych przez opiekunów psów służbowych wycofanych ze służby (treść będzie podana w następnym artykule). Po zakończeniu oficjalnych obrad odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął Kapelan NwOSG ksiądz ppłk SG Ryszard Preuss od poświęcenia opłatków i wspólnego odśpiewania kolędy. Uczestnicy złożyli sobie świąteczne życzenia i skosztowali wigilijnych potraw przygotowanych przez OKS w Otwocku.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzej Rytwiński, Komendant Placówki SG w Mielniku ppor. SG Piotr Bazyluk, Wiceprzewodniczący ZG NSZZP kol. Dariusz Brzezicki i kol. Rafał Kruk, Przewodniczący Mazowieckiego ZW ZZS „Florian” kol. Dariusz Łazarczyk, Przedstawiciele ZW NSZZP w Radomiu kol. Robert Król i kol. Aneta Pawlińska, Przewodniczący ZO NSZZ przy KGSG kol. Paweł Wysocki, Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy KGSG kol. Marcin Dmitruk, Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG w Mielniku kol. Jarosław Szymański, kol. Marek Ziniewicz Podlaski OSG, Pan Piotr Kumięga Prezes EKU, Pan Adam Drążkiewicz Allianz, Pan Radosław Grzęda EKU, Pani Alicja Cichawa Nmedia, Pani Karolina Gałecka Dream Finance, Pan Tomasz Kotlimowski iDirect oraz kol. Zbigniew Głodowski.

Źródlo: http://zonadwislanski.pl/posiedzenie-zo-nszz-fsg-przy-nwosg-oraz-spotkanie-oplatkowe/

 

Ustawa o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” skierowana do Senatu RP

Poniżej tekst ustawy o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” uchwalonej przez Sejm RP i skierowanej  do Senatu RP.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017–2020”

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 208 940 tys. zł, w tym w:
1) 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. – 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. – 2 809 755 tys. zł.
2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 3 727 316 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. – 280 000 tys. zł;
2) 2018 r. – 748 168 tys. zł;
3) 2019 r. – 1 864 602 tys. zł;
4) 2020 r. – 834 546 tys. zł.”;
2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 18 019 394 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. – 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. – 2 809 755 tys. zł;
5) 2021 r. – 1 468 409 tys. zł;
6) 2022 r. – 1 468 409 tys. zł;
7) 2023 r. – 1 468 409 tys. zł;
8) 2024 r. – 1 468 409 tys. zł;
9) 2025 r. – 1 468 409 tys. zł;
10) 2026 r. – 1 468 409 tys. zł.”;
3) załączniki nr 1–7 do ustawy otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–7 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Marek Kuchciński

Źródło: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,699.html?fbclid=IwAR2vTX2hn7Nx8f6xWFaoFrZ3RsXO4R8Gu0q5H3rV1HBb2pjx0k5JR9X4o6c

 

Sejm pracuje nad korzystnymi dla funkcjonariuszy nowelizacjami ustawy o Policji. Media zajmują się anonimową petycją o dopuszczeniu cudzoziemców do służby w Policji.

Posłowie zakończyli II czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Policji. Projekt dotyczy pokrycia przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Odbyło się również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, po odrzuceniu wniosku o odrzucenie projektu w całości wniosek został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. To również niezwykle ważna ustawa dla funkcjonariuszy – nowelizacja ustawy budżetowej obejmuje bowiem zwiększenie środków na Program Modernizacji Służb Mundurowych, co zagwarantuje realizację wywalczonych i zawartych w Porozumieniu z MSWiA podwyżek.

USTAWA
z dnia r.
o zmianie ustawy o Policji

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm. )) w art. 96 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji.”.
Art. 2. W sprawach dotyczących kosztów zakwaterowania policjantów przeniesionych
z urzędu do służby w innej miejscowości stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodzin. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery. W efekcie aktualny stan prawny w sposób niedostateczny chroni interesy policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości, którym przydzielono tymczasową kwaterę albowiem koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji jedynie przez ograniczony okres. W projekcie proponuje się, aby koszty zakwaterowania były pokrywane przez Policję przez cały okres pełnienia służby w tej miejscowości. Przeniesienie z urzędu policjanta o wysokich kwalifikacjach zawodowych do służby w innej miejscowości wiąże się bowiem z ponoszeniem przez taką osobę dodatkowych kosztów wynikających z konieczności pokrywania opłat związanych z zakwaterowaniem w nowym miejscu pełnienia służby. Z uwagi na fakt, że jednostki Policji powinny mieć na względzie maksymalne wykorzystanie rezerw kadrowych na potrzeby służby (w szczególności wiedzy, umiejętności i doświadczenia policjantów posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe), zasadne jest zrekompensowanie policjantom dodatkowych finansowych obciążeń, jakie są następstwem takiej decyzji. Proponowana regulacja umożliwi również właściwe dysponowanie zasobami kadrowymi Policji w kontekście pojawiających się wakatów na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Policji. Przyczyni się do sprawnego obsadzania wakujących stanowisk i będzie umożliwiała sprawne kierowanie policjantów do wykonywania zadań w innych jednostkach organizacyjnych Policji, w zależności od aktualnej fluktuacji kadr, zapewniając jednocześnie odpowiednie wykorzystanie potencjału osobowego.
Ustawa spowoduje pozytywne skutki społeczne. Nie wywoła natomiast skutków gospodarczych ani prawnych.

**************************

Tymczasem media biją pianę wokół złożonej w Sejmie jeszcze w październiku br.  petycji w sprawie dopuszczenia do służby m.in. obywateli Rosji, Ukrainy, a także Niemców. 

Istotnie, do Komisji do Spraw Petycji wpłynęła propozycja zmiany ustawy o policji, która miałaby umożliwić służbę w polskiej policji obcokrajowcom. Petycja wpłynęła do Sejmu 2 października 2018 roku i została skierowana do rozpatrzenia przez wspomnianą komisję. Wnoszący petycję – Sejm nie podaje, kto z nią wystąpił – chce zmiany przepisu „Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii” na „Służbę w Policji może pełnić osoba zameldowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do pełnienia służby, posiadająca prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o nieposzlakowanej opinii”.

Potrzebę wprowadzenia tej zmiany nieznany wnioskodawca uzasadnia brakami kadrowymi w policji, które już występują i – według autora petycji – będą się pogłębiać. -Petycja trafiła do Komisji do Spraw Petycji 11 października 2018 roku. Jej rozpatrzenia nie ma jeszcze w planie najbliższych posiedzeń komisji.

Jak może zostać rozpatrzona? W 2017 roku Komisja do Spraw Petycji zajmowała się 160 petycjami. W przypadku większości z nich (82) komisja nie uwzględniła żądań będących przedmiotem petycji. Rozpatrzenie 55 petycji zakończyło się uchwaleniem dezyderatu, 14 wniesieniem projektu ustawy, uwzględniono częściowo postulaty z trzech petycji, jedną petycję marszałek Sejmu pozostawił bez rozpoznania, a pięć petycji załatwiono w inny sposób.

Trudno przesądzać los tej petycji, jednak zdziwienie musi budzić nagłaśnianie tej anonimowej propozycji podczas, gdy Sejm debatuje akurat nad naprawdę istotnymi dla środowiska policyjnego nowelizacjami, o których mainstreamowe media milczą. 

(jp)

Ze strony: http://nszzp.pl/

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/

 

Minister Brudziński podsumowuje trzy lata pracy MSWiA.

Wśród naszych priorytetów była praca poświęcona zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa Polaków” – powiedział w środę szef MSWiA Joachim Brudziński podsumowując trzy lata pracy swojego resortu. Brudziński mówił m.in. o programie modernizacji, śmigłowcach dla Policji i akcji polskich strażaków w Szwecji. „To były dobre trzy lata jeżeli chodzi o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Polaków” – podkreślił minister.

„Przez trzy lata naszych rządów udało się zakupić nowe śmigłowce dla polskiej policji, budowane są nowe komendy, a tylko w 2018 roku flota policyjnych aut powiększy się o 1100 nowych radiowozów” – mówił podsumowując 3 lata MSWiA Joachim Brudziński. Podkreślił, że wydarzeniem bez precedensu był zakup przez polską policję śmigłowców S-70i Black Hawk. „W ten sposób rozpoczęliśmy proces odbudowy policyjnego lotnictwa. To konieczna decyzja, bo najstarszy śmigłowiec w policji ma 47 lat, a najmłodszy 13” – zaznaczył.
Szef MSWiA wskazywał, że w ramach programu modernizacji policji budowane są nowe komendy, a w ramach kupowanego sprzętu do formacji trafiają samochody patrolowe, ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczne wyposażenie osobiste i uzbrojenie. „Tylko w 2018 roku flota policyjnych aut powiększy się o 1100 nowych radiowozów” – dodał minister.

„Nasi poprzednicy zlikwidowali ponad czterysta posterunków policji w całej Polsce. Skazali tym samym Polaków na to, że w sytuacji zagrożenia musieli czekać na przyjazd patrolu policji z sąsiedniej miejscowości. Odwróciliśmy to niepokojące zjawisko” – powiedział Brudziński. Podkreślił, że w ciągu ostatnich trzech lat odtworzono ponad 90 posterunków policji. Zapewnił, że proces ten będzie kontynuowany.

Brudziński wskazywał także na wsparcie, jakie innym państwom udziela Państwowa Straż Pożarna. Przypomniał, że w lipcu funkcjonariusze pomagali swoim kolegom w Szwecji podczas walki z pożarami lasów.

 

„Znaliśmy oczekiwania Polaków, na podstawie których stworzyliśmy priorytety dla naszego rządu. Wśród tych priorytetów – jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki – była praca poświęcona zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa Polaków. Wiedzieliśmy, że nasi poprzednicy niezbyt starannie, mówiąc najłagodniej, dbali o ten element, który powinien stanowić solidny i trwały fundament każdego państwa” – mówił szef MSWiA.
Brudziński przypomniał również, że formacje mundurowe MSWiA do 2020 r. otrzymają z programu modernizacji łącznie ponad 9 mld złotych. Dodał, że pieniądze te przeznaczone będą na zakup sprzętu, budowę i rozwój infrastruktury oraz wzrost uposażeń.

„Do wykonywania codziennych zadań na najwyższym poziomie funkcjonariusze potrzebują nowoczesnego sprzętu i odpowiedniej infrastruktury. Obszar ten przez wiele lat był zaniedbywany i niedoinwestowany, dlatego wymagał podjęcia pilnych działań. Dlatego w MSWiA przez mojego poprzednika, pana ministra Mariusza Błaszczaka, opracowany został program modernizacji służb mundurowych. Gwarantuje on finansowanie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu oraz infrastruktury na miarę XXI w.” – powiedział szef resortu spraw wewnętrznych.

„Bezpieczne państwo to dobrze wyposażona i dobrze opłacana służba, funkcjonariusze, którzy za to bezpieczeństwo odpowiadają” – podkreślił.

Pan Minister jest jednym z najbardziej aktywnych członków Rządu na twitterze. Z żalem trzeba stwierdzić, że portal MSWiA często nie nadąża z aktualizacją wiadomości. Dlatego, chcąc być na bieżąco śledzimy Pana Ministra na twitterze.

(jp)

Źrółdło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18541,Szef-MSWiA-Do-bezpieczenstwa-Polakow-podchodzimy-odpowiedzialnie.html

Ze strony: http://nszzp.pl/aktualnosci/minister-brudzinski-podsumowuje-trzy-lata-mswia/

Foto: MSWiA

Uroczysty apel z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w PSG Lesznowola.

W dniu 28.11.2018r. na terenie PSG w Lesznowoli odbył się uroczysty apel z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na wstępie Komendant PSG w Lesznowoli ppłk SG. Daniel Wojtaszkiewicz wraz z Przewodniczącym ZT NSZZ FSG przy PSG Lesznowola przywitał wszystkich zebranych w szczególności dzieci funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli. Komendant w swoim przemówieniu podkreślił, iż droga do niepodległości wymagała ofiar i poświęcenia Polaków, którzy w licznych zrywach niepodległościowych próbowali wywalczyć suwerenność, dodając przy tym, że Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata. Następnie głos zabrali Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG kol. Robert Lis wraz z Przewodniczącym ZT NSZZ FSG przy PSG Lesznowola kol. Dominikiem Skorupskim, którzy jednogłośnie podkreślili fakt, iż  Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG są gwarantem tego, że pamięć i postawy patriotyczne będą dalej kultywowane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w myśli słów marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił, że:

,,Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości’’

W czasie uroczystego apelu z rąk K-ta PSG w Lesznowoli ppłk SG. Daniela Wojtaszkiewicza akty mianowania na wyższe stopnie odebrało 25 funkcjonariuszy.

Uroczystość została wzbogacona o część artystyczną na zasadach konkursu plastycznego o tematyce ,,100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę w oczach dzieci’’. Patronat nad konkursem objął Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG kol. Robert Lis. Organizatorem konkursu był Komendant PSG w Lesznowoli oraz Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli. W konkursie oceniono 10 prac, z których:

I miejsce przyznano – Wiktoria Pachucka(15 lat)

II miejsce przyznano- Olek Grzybowski( 6 lat)

III miejsce przyznano -Dominik Wieczorek ( 9lat)

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Jan Grzybowski( 3 lata)

Pola Szczęśnik (6 lat)

W przyszłości wszystkie prace zostaną przekazane do izby pamięci  w siedzibie  Powstańców Warszawskich.

Udział w dzisiejszej uroczystości był nie tylko chwilą refleksji i zadumy nad przyszłością naszej ojczyzny ale przede wszystkim Hołdem dla wszystkich Polaków którzy w jej obronie przelali krew.

Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli serdecznie dziękuje wszystkim za obecność na uroczystości a w szczególności: kol.Robert Lis, ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz, st. sierż.SG Tadeusz Snopczyński, st.sierż, SG Kamil Uszyński, p.Mariola Opałka, p. Mirosław Kowalewski za pomoc w organizacji spotkania.

Dominik Skorupski – ZT NSZZ FSG w Lesznowoli

Więcej, źródło: http://zonadwislanski.pl/uroczysty-apel-z-okazji-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-w-psg-lesznowola/

 

Policjanci z Płocka Uratowali Życie Zdesperowanemu Mężczyźnie

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku przeprowadzili skuteczną reanimację mężczyzny, który po awanturze domowej powiesił się na bramie. Dzięki reakcji funkcjonariuszy mężczyzna przeżył.

Zdarzenie miało miejsce 25 listopada 2018r w miejscowości na terenie gminy Bielsk. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie awantury domowej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że sprawca awantury zdążył już uciec. W trakcie interwencji do domu wbiegła córka zgłaszającej krzycząc, że jej mąż- sprawca awantury- powiesił się na bramie na zewnątrz budynku. Funkcjonariusze natychmiast pobiegli na miejsce. Odcięli linę, na której wisiał mężczyzna (…) Błyskawiczna reakcja policjantów pozwoliła uniknąć rodzinnej tragedii.

Więcej, źródło: https://mundurowe.info/670,policjanci-uratowali-zycie-zdesperowanemu-mezczyznie/

O śpiącym sejsmografie

Pomimo odnotowania w ostatnim okresie w służbach mundurowych dużej fali sejsmicznej, to w późniejszym okresie nie stwierdzono jednak zdecydowanej aktywności w zakresie pogłębienia wiedzy na temat jej przyczyn. Odnosi się wrażenie, że ktoś w MSWiA zaliczył to do anomalii i na tym zakończył błyskawiczną diagnozę. Należy więc przypuszczać, że od nowego roku nastąpi nagły przypływ ochotników do służby, a funkcjonariusze już służący odczują rzeczywisty powiew zmian w panujących obecnie warunkach służby. Jeżeli diagnoza się potwierdzi i było to tylko przypadkowe tąpnięcie, temat można zamknąć. W przypadku jednak nadal podążającej erozji to uśpienie czujności może wywołać wstrząsy wtórne, a jak wiadomo bywają bardziej niebezpieczne kiedy się je zbagatelizuje. Czy jako funkcjonariusze odnotowaliście już próby minimalizacji ewentualnych skutków przyszłych trzęsień w służbach? Czy jednak pomimo ostrzeżeń przełożeni wrócili do dawnych praktyk uważając prawdopodobnie, że obecny system ponownie jest stabilny? Pomijam tu już specjalnie rolę jaką powinien odgrywać w tym zakresie Przewodniczący ZG NSZZ FSG, bo to już inny stan pogody.

*Cień sejsmiczny – obszar Ziemi znajdujący się w dużej odległości od epicentrum trzęsienia ziemi, w którym nie rejestruje się niektórych rodzajów fal sejsmicznych. Jest to efekt istnienia płynnego jądra zewnętrznego Ziemi, które pochłania (tłumi) fale poprzeczne (S) i ugina fale podłużne (P) https://pl.wikipedia.org/wiki/Cie%C5%84_sejsmiczny

Źródło: http://zonadwislanski.pl/o-spiacym-sejsmografie/

Foto: A. Ostrowski