Jak będzie wyglądać podwyżka w PSP zaplanowana na 2020 rok

Spotkanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Państwowej Straży Pożarnej

23 grudnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, planowanych od 1 stycznia 2020 r. w wysokości przeciętnie 500 zł brutto na etat (z uwzględnieniem nagrody rocznej w wysokości 37,97 zł).

Spotkaniu przewodniczył:
bryg. Andrzej BARTKOWIAK – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Stronę służbową reprezentowali również:

mł. bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
st. bryg. Tomasz ZAJĄC – p.o. Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
st. bryg. Piotr STRAWA – Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
Pan Stanisław RYBICKI – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji KG PSP;
bryg. Rafał ADAMIEC – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

Stronę społeczną reprezentowali:
Pan Bartłomiej MICKIEWICZ – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;
Pan Paweł DELA – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;
Pan Krzysztof OLEKSAK – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków „Florian”;
Pan Krzysztof JĘDRACHOWICZ – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków „Florian”;
Pan Paweł BOREK – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Podczas spotkania ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat.

Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.

Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota 500 zł. Na kwotę tę składa się:

podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.
Zasady rozdziału wskazanych wyżej środków na awanse w stopniach i przeszeregowania będą podlegać uzgodnieniu ze stroną społeczną odpowiednich szczebli.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

Źródło: http://zzsflorian.org/?p=4510

Foto: PSP

 

Straż Graniczna nalicza za małe kwoty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – jest wyrok WSA w tej sprawie!

WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną w mocy decyzję Komendanta NwOSG z dnia 12 grudnia 2016 roku w przedmiocie odmowy ponownego naliczenia i wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wyrok WSA  – Wyrok 15.X.2019 r.

Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu – Wniosek

Wzór odwołania – Odwołanie

Wzór skargi na decyzję KGSG – Skarga

Grafika: internet

Jak nie Policja to kto? Sejmowa Komisja ds. Petycji skieruje dezyderat do Premiera w sprawie art. 15a

Jak wcześniej informowaliśmy, 22 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Z uwagi na odbywające się w Sejmie głosowania, posiedzenie Komisji rozpoczęło się z blisko półgodzinnym opóźnieniem.

W pierwszym punkcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła petycję złożoną w sierpniu 2019′ przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19).

Treść Petycji omówił poseł Marcin Duszek podkreślając, że w aktualnym stanie prawnym istnieje regulacja wprowadzająca zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy w zależności od momentu przyjęcia do służby. W petycji wskazano, że istnieją różne zasady ustalania emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku a przed 23 lipca 2003 roku oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po tej dacie. W opinii autora petycji istniejące zróżnicowanie nie ma uzasadnienia.

Jako pierwszy, głos zabrał przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który podkreślił, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie miał żadnych wątpliwości kierując tę petycję do Komisji, gdyż dotyczy ona bardzo ważnej sfery i wielu tysięcy funkcjonariuszy różnych służb. Problem, który dotyczy zmiany art. 15a jest żądaniem skierowanym aby ludzie, którzy przez wiele lat pracowali w innych sferach, poza służbami otrzymali za te swoje lata pracy (nierzadko kilkanaście lat) gratyfikację, która im się po prostu należy.

– Odnotowaliśmy tysiące przypadków ludzi, którzy obecnie służą w służbach mundurowych, a którzy przed wejściem w okres służby pracowali wiele lat w przemyśle bądź innych działach gospodarki. – Składki, które odprowadzali za te lata do powszechnego systemu emerytalnego niejako przepadają i naszym zdaniem jest to jest rażąca niesprawiedliwość. Tych ludzi w pewien sposób oszukano namawiając w 1999 roku do wstąpienia do służby, a tymczasem w 2003′ dowiedzieli się, że wypracowany okres składkowy nie zostanie im uznany – powiedział przewodniczący NSZZ Policjantów.

– My się z tym absolutnie nie zgadzamy – zaznaczył Rafał Jankowski. Wiem, że w tej chwili nawet w resorcie MSWiA trwają prace również nad naprawą tej sytuacji, bo był to jeden z postulatów związków zawodowych służb mundurowych i mieliśmy zapewnienia, że projekt ujrzymy do końca ubiegłego roku. Niestety tak się nie stało, niemniej teraz obecne szefostwo MSWiA zapowiada, że ma kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu. – My tego oczekujemy i będziemy się tego domagać – dodał przewodniczący NSZZ Policjantów.

– Zapoznałem się z opinią Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie i absolutnie się z nią nie zgadzam. Tak naprawdę na uwagę zasługuje jeden zapis, że ustawodawcy przysługuje prawo relatywnego ukształtowania prawa do świadczeń, w tym w szczególności do pozostawienia w obecnej formie, jak i zmiany, na co zwracam uwagę, w kierunku postulowanym w petycji…

– Dlatego zwracam się do Komisji o to, żeby pozwolić poprowadzić prace w tym kierunku. W naszych służbach pozostają tysiące osób, które zostały skrzywdzone tym zapisem, choć wcześniejsze wprowadzenie tej zmiany wydawało się z pozoru korzystne a naprawdę tak nie jest – wyjaśnił Rafał Jankowski.

Dariusz Smarzewski – z-ca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA swoją wypowiedź rozpoczął od żądania, że chce się zapoznać z opinią Biura Analiz Sejmowych…

… a nie mieliście państwo do tej pory okazji się z nią zapoznać – zdziwił się przewodniczący Komisji Sławomir Piechota.

Istotnie, żądanie dyrektora Smarzewskiego zabrzmiało groteskowo, zwłaszcza w kontekście przekazywanych na każdym posiedzeniu sejmowych Komisji oświadczeń, że MSWiA pracuje nad tematem art. 15a na bieżąco…

Dyrektor Smarzewski dopatrzył się też “nieścisłości” w uzasadnieniu wniesionej petycji z treścią Porozumienia z 8 listopada 2018′. Otóż w części dotyczącej art. 15a w Porozumieniu zapisano, że realizacja tego postulatu odnosić się będzie do funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku i przed dniem 1 października 2003 roku, czyli do 30 września 2003 roku. Natomiast w uzasadnieniu Petycji tę drugą datę wskazuje się jako 23 lipca 2003 roku. To jest okres dłuższy o około 2,5 miesiąca, bo w Porozumieniu mamy 30 września…

Dyrektor wymienił także daty i okoliczności w jakich przedstawiciele MSWiA w sprawie art. 15a spotykali się i rozmawiali ze związkami zawodowymi starając się udowodnić tezę, że MSWiA na bieżąco rozmawiało i nadal rozmawia ze związkami na temat tego artykułu w poszukiwaniu rozwiązania finansowego.
Ministerstwo jest na etapie szczegółowej oceny skutków finansowychjakie uwzględnienie art. 15a przyniosłoby dla budżetu – usłyszeliśmy po raz kolejny w ciągu ostatniego roku. Określenie finansowych skutków zmian, nie obejmuje wyłącznie funkcjonariuszy policji ale też innych formacji mających okresy składkowe i nieskładkowe, zauważył dyrektor Smarzewski. Zmiany zatem wymagają uzgodnień także z innymi resortami (MON, MS etc). Uzasadniając faktem “trwania” rozmów pomiędzy MSWiA i stroną społeczną, dyrektor wniósł do Komisji o nie kontynuowanie prac nad petycją.

Rafał Jankowski potwierdził, że faktycznie od czasu złożenia petycji w sierpniu, w kolejnych miesiącach MSWiA wykazało aktywność. Zarówno sam minister Kamiński, jak i wiceminister Wąsik na spotkaniach twierdzą, że w najbliższym czasie nastąpi rozwiązanie problemu. – Obawiam się słowa – najbliższy czas – dodał przewodniczący NSZZ Policjantów. Prawdą jest, że spotykamy się i uzgadniamy sporne rzeczy. Dialog się toczy. Jednak nie było wcześniej żadnej informacji, że termin do końca ubiegłego mroku zostanie przez MSWiA przekroczony.

Przewodniczący Komisji Sławomir Piechota po tej wymianie stanowisk stron uznał, że dobrze byłoby sformułować dezyderat.- Byśmy sobie otworzyli następny etap debaty – poprzez dezyderat. W odpowiedzi na dezyderat MSWiA może jasno przedstawić, jakie elementy są w opracowywaniu, jakie są stanowiska poszczególnych służb a wreszcie w jakich terminach to się dokona. Żeby był jasny ten plan i perspektywa jego realizacji.

Z uwagi na fakt, iż problem art. 15a dotyczy funkcjonariuszy podlegających kilku ministerstwom, Przewodniczący Komisji zaproponował skierowanie dezyderatu do Premiera, żeby wyznaczył tego z ministrów, który będzie koordynował uzgodnienia i przedstawi Komisji odpowiedź. Jest rekomendacja aby Komisja zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z dezyderatem – Wobec braku uwag do tej rekomendacji Komisja podjęła taką decyzję.

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu w sprawie art. 15a do Prezesa Rady Ministrów.

********
Kolejnym punktem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) poprzez uznanie za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy – petycję przedstawił poseł Mirosław Maliszewski.

Poseł poinformował, że Biuro Analiz Sejmowych ma zastrzeżenia do treści proponowanych w petycji zapisów. BAS uważa, że są tam zbędne zapisy bo proponowane zachowania wynikają z innych ustaw.

Rafał Jankowski wyjaśnił, że ta petycja została złożona wiele miesięcy temu. Obecnie mamy do czynienia z innymi realiami. W tej samej sprawie bowiem MSWiA zaproponowało podobny pomysł, który akceptuje także Komendant Główny Policji. – To, że policjant musi mieć prawo wydawania poleceń, a niestosowanie się do nich musi być sankcjonowane nie wzbudza niczyich wątpliwości – poinformował Przewodniczący NSZZ Policjantów. – Zgadzam się z opinią BAS odnośnie tego, że trzeba jednak zawęzić zakres normy do policji i służb mundurowych. Skoro takie też jest zdanie MSWiA, a wiem, że takie jest po rozmowach z ministrem, proponuję żeby gospodarzem sprawy było MSWiA.

Mariusz Cichomski – dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA potwierdził słowa Rafała Jankowskiego – projekt jest na etapie dopracowywania legislacji, działamy w tym zakresie i nie ma sensu dublować tych działań. Projekt według zapewnień dyrektora może być gotowy w I najdalej w II półroczu 2020 roku.

Przewodniczący Komisji zasugerował, by w świetle tych informacji wystąpić z dezyderatem do premiera, bo sprawa dotyczy nie tylko MSWiA ale także innych resortów.

– Mam poczucie, że nasze zaangażowanie może pomóc, żeby tworzenie projektu powstawało według jakiegoś harmonogramu – podkreślił przewodniczący Komisji Sławomir Piechota. Dobrze, żeby w sposób precyzyjny zostało sformułowane pisemne stanowisko w imieniu Prezesa Rady Ministrów.

Komisja przyjęła rekomendację w sprawie wystosowania dezyderatu do premiera w sprawie petycji złożonej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów

**********
W drugiej części posiedzenia Komisja ds. Petycji rozpatrzyła i przyjęła projekty dezyderatów zapowiedzianych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019’

 • W sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą. – Jak pamiętamy Komisja na posiedzeniu 19 grudnia 2019′ odrzuciła odpowiedź MSWiA i uznała za konieczne opracowanie projektu dezyderatu w tej sprawie.
 • W sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy. – Również w tym przypadku dezyderat został opracowany w związku z odrzuceniem odpowiedzi MSWiA w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019′.

O decyzjach Komisji ds. Petycji podjętych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019′ obszernie informowaliśmy na naszym portalu. W posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2019′ uczestniczył wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski.

Retransmisja posiedzenia PET z 22 stycznia 2020′ dostępna pod poniższym linkiem.

Foto: iTV Sejm

Mnożniki w górę. MSWiA przygotowuje się do mundurowych podwyżek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń, dotyczących wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi oczywiście o policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Zmiany umożliwią podwyższenie pensji funkcjonariuszy czterech formacji. W styczniu br. wiceminister Maciej Wąsik zdradził strukturę tych podwyżek, będących realizacją zapisów porozumienia podpisanego jesienią 2018 roku. Większe pensje dla mundurowych wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, która zmieni się pierwszy raz od 11 lat. Brakujące środki pochodzić będą właśnie ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach.

W Policji oraz Straży Granicznej MSWiA ma zamiar podnieść je o 0,1, z poziomu 3,71 do 3,81. W Państwowej Straży Pożarnej wzrost wynieść ma 0,104, a więc nowy mnożnik wyniesie 3,754 (w stosunku do dotychczasowego 3,65). SOP zanotuje zmianę o 0,06, a więc z 4,42 do 4,48.

Uposażenie wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku. Jak tłumaczył na początku stycznia br. Władysław Budzeń, dyrektor departamentu budżetu MSWiA, to jak rozdysponowana zostanie (w jaką część mundurowego uposażenia trafi) kwota 462 złotych, zależy od ustaleń komendantów ze związkowcami.

Jak informuje MSWiA w uzasadnieniach do projektów, po wprowadzeniu zmian, w Policji przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6,152 zł, w PSP – 6,062 zł, w SOP – 7,234 zł, a w SG – 6,152 zł.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Czytaj więcej, źródło: InfoSecurity24

Foto: Internet

Uposażenia Policjantów po nowemu od 1 stycznia 2020′ – jest już projekt rozporządzenia MSWiA! W Straży Granicznej jak zwykle cisza?

Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ws. podwyżki uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci,

poniżej publikujemy projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Należy podkreślić, że środki rozdysponowane w ramach niniejszego rozporządzenie nie kończą rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Policji na temat ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów w roku 2020′.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów kontynuuje rozmowy na temat dodatkowych środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji, które można by przeznaczyć na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Załącznikiem do projektu jest tabela grup zaszeregowania wraz z przypisanymi do tych grup mnożnikami.

Nowe parametry będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. W treści uzasadnienia tego projektu znajdą Państwo informacje o starej (1523,29 zł) i nowej (1614,69 zł) kwocie bazowej oraz o wzroście wielokrotności kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie policjantów (z 3.71 do 3,81).

Porównanie starego (stara kwota bazowa x stary mnożnik) i nowego iloczynu (nowa kwota bazowa i nowy mnożnik) pozwoli Państwu na obliczenie indywidualnych skutków, czyli kwoty o jaką wzrośnie wasze indywidualne uposażenie zasadnicze.

Do tego uposażenia trzeba dodać posiadany dodatek z tytułu wysługi lat, tzw. dodatek stażowy pamiętając, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc.

W toku prac nad projektem, Zarząd Główny NSZZ Policjantów dążył do osiągnięcia efektu wyrażonego w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r. Postanowiono tam, że również tegoroczny wzrost uposażeń powinien być dla wszystkich policjantów równy.

Nie było to łatwe, ponieważ w tegoroczną regulację wpisano sześcioprocentowy wzrost kwoty bazowej, na co de facto policjanci czekali od jedenastu lat. Uwzględniając fakt, że w z pięćsetzłotowej kwoty przeznaczonej na podwyżkę, trzydzieści osiem złotych zarezerwowano na nagrodę roczną, to różnice w granicach trzydziestu kilku złotych w obrębie poszczególnych grup zaszeregowania potraktować należy jako osiągnięcie celu w niemal stuprocentowym wymiarze.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

*******************************

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia …………………………. r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. ) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

W porozumieniu:

MINISTER RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

********************************

 

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) stanowiące wykonanie upoważnienia zawartego w art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.).
Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.  Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną).
Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada  2018 r.
Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł.
Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.
Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6.151,97 zł.
Mając na uwadze, że wzrost kwoty bazowej dla funkcjonariuszy przełoży się na wzrost tylko wybranych składników uposażenia w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego średnio o 397 zł. Ponadto wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego (wraz ze skutkami wzrostu kwoty bazowej) nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 66 zł. Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. około 462 zł.
Przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Ze względu na przedmiot regulacji nie było konieczności przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239 poz. 2039 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt rozporządzenia został umieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt został przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r.
– Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła informację o realizacji programu modernizacji służb mundurowych

21 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie informacji na temat realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

minister Paweł Szefernaker pośrodku

Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” (druk nr 71) przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Uzupełniającą informację o efektach rzeczowych Programu Modernizacji przedstawił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń.

Minister Paweł Szefernaker zapewnił, że program rozwoju powstanie jeszcze w tym roku. Warte podkreślenia jest stwierdzenie – zapewnienie ministra Szefernakera, iż w ustawie rozwojowej będzie położony nacisk na wzrost uposażeń w służbach mundurowych.

Informację Najwyższej Izby Kontroli o realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 Informację Najwyższej Izby Kontroli omówił wiceprezes Marek Opioła, natomiast dyrektor Departamentu Kontroli Marek Bieńkowski przedstawił Informację w formie prezentacji. (w załączniku).

Wiceprezes NIK Marek Opioła

Marek Opioła podkreślił, że inicjatywa kontroli wyszła od samej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem kontroli była ustalenie, czy program modernizacji jest realizowany zgodnie z założeniami. Poinformował o czasie trwania kontroli oraz wymienił kontrolowane jednostki. Kontrolę prowadził Departament Porządku i Bezpieczeństwa NIK.
– w ocenie NIK w latach 2017-2018 środki finansowe zostały wydatkowane w zasadzie prawidłowo w kwotach wynikających z ustawy modernizacyjnej. Pozwoliło to zrealizować inwestycje budowlane, dostawy sprzętu oraz wyposażenia funkcjonariuszy. Ze środków Programu Modernizacji wypłacono również założone podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych. Jednak przygotowanie i realizacja programu nie była pozbawiona nieprawidłowości i wymaga działań naprawczych. Minister SWiA nie wyegzekwował od podległych  komendantów mierników, które umożliwiałyby kierownictwu ministerstwa dokonanie oceny wpływu wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli oraz poprawę konkurencyjności wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników na rynku pracy.

Uwagi końcowe.

 1. Zdaniem NIK nie jest możliwe dokonanie oceny możliwości osiągnięcia przez poszczególne służby określonych w ustawie celów tj. zwiększenia sprawności i skuteczności działań formacji, ponieważ do oceny efektów Programu przyjęto typowe mierniki produktu, bądź kwotowy wzrost wynagrodzeń a nie stopień osiągnięcia przez formacje założonych celów.
 2. Wypłacone w służbach podwyżki spowodowały, że średnie uposażenie funkcjonariuszy w okresie 2016 – 2018 wzrosło od 8,4% w Straży Granicznej do 8,9 % w Policji. W SOP o 16,4 % dzięki dodatkowym środkom. Jednak wartość względna uposażeń funkcjonariuszy wyrażana relacją do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, spadła w tym okresie o 2,5 punktu procentowego w Policji.
 3. Niekonkurencyjne płace zdaniem NIK miały wpływ na odchodzenie funkcjonariuszy ze służby. Od grudnia 2016′ do grudnia 2018′ stan zatrudnienia zmniejszył się o ponad 3 tysiące funkcjonariuszy

W informacji o wynikach kontroli NIK sformułowała następujące wnioski pokontrolne:

 • Wniosek do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie zmiany sposobu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – w opinii NIK zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb uwzględniającego z jednej strony możliwości finansowe budżetu państwa a z drugiej potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – mogło by to być na przykład powiązane nakładu na bezpieczeństwo wewnętrzne z produktem krajowym brutto, analogicznie, jak zostało skonstruowane finansowanie sił zbrojnych.

Wnioski pokontrolne do MSWiA

 • możliwie szybkie podjęcie w porozumieniu z komendantami podległych formacji – realnych systemowych i skutecznych działań w celu poprawy sytuacji kadrowej podległych formacji zarówno w odniesieniu do funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.
 • pilne wprowadzenie mierników progów satysfakcji realizacji poszczególnych przedsięwzięć Programu na lata 2019 – 2020. Mierniki te powinny pozwolić na ocenę wpływu modernizacji na bezpieczeństwo obywateli oraz ocenę stopnia realizacji Programu Modernizacji.

W odpowiedzi na wystąpienie wiceprezesa NIK minister Szefernaker poinformował, iż sondaże wskazują na niemal 100 – procentowe poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, jakie deklarują Polacy. Natomiast Dyrektor Budzeń polemizował z ustaleniami NIK w kwestii relacji wartości uposażeń funkcjonariuszy do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pan dyrektor tak dalece się zagalopował w swej wypowiedzi , że mówiąc o kolejnych podwyżkach w latach 2019-2020 – powiedział: „przewidziane były dwie podwyżki: 300 zł od 1 stycznia 2017 roku i 309 zł od 1 stycznia 2019′. W międzyczasie W WYNIKU STARAŃ KIEROWNICTWA – dodatkowa podwyżka, ta która była od 1 stycznia 2019′ to nie było 309 zł a 655 zł. Teraz od 1 stycznia 2020′ jest kolejna podwyżka o 500 zł. Tak, że w przeciągu tych trzech, czterech lat – przeciętne uposażenie zwiększyło się o 1408 zł. To jest około 33 do 35 %. – trudno mówić o nie motywacyjnym charakterze tych podwyżek. Trudno mówić, że za małe są podwyżki, skoro takie są uwarunkowania budżetowe i okołobudżetowe – zakończył polemikę dyrektor Budzeń.

Obecny na posiedzeniu Komisji przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa, odnosząc się do między innymi do wypowiedzi dyrektora Budzenia zwrócił uwagę, że już na etapie powstawania Programu Modernizacji Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych podkreślała, że przewidziane w nim nakłady na wzrost uposażeń są za małe. – Dopiero protesty służb mundurowych doprowadziły do podpisania w dniu 8 listopada 2018′ Porozumienia dzięki któremu od 1 stycznia 2019′ nastąpił wzrost uposażeń funkcjonariuszy średnio o 650 zł a teraz od 1 stycznia 2020′ o kolejne 500 zł – SZKODA, ŻE PAN DYREKTOR PRZEDSTAWIAJĄC TE WZROSTY UPOSAŻEŃ ZAPOMNIAŁ O TYM POROZUMIENIU…  Marcin Kolasa przypomniał też, że Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych  od dawna postuluje przyjęcie rozwiązania finansowania bezpieczeństwa wewnętrznego, sugerowanego dzisiaj przez NIK w oparciu o produkt krajowy brutto. Nawiązując do zapewnień sekretarza stanu MSWiA podkreślił konieczność położenia znacznie większego akcentu na wysokość uposażeń w opracowywanym programie rozwoju.

Po przedstawieniu informacji odbyła się dyskusja, w której głos zabierali między innymi posłanka Katarzyna Piekarska, poseł Jarosław Zieliński, poseł Arkadiusz Czartoryski i poseł Edward Siarka. Po dyskusji Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański zapytał, czy są sprzeciwy w kwestii przyjęcia wymienionych informacji.

Wobec braku sprzeciwów Przewodniczący Komisji ogłosił, iż Informacja MSWiA została przyjęta przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych bez sprzeciwów.

Posłem sprawozdawcą w Sejmie będzie poseł Arkadiusz Czartoryski

Retransmisja do odsłuchania pod poniższym linkiem

Źródło: www.sejm.gov.pl

Ze strony: NSZZP

Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie art. 15a

W dniu 22 stycznia 2020′ o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie  sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET) w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F). W posiedzeniach Komisji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie między innymi:

 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19)
  – przedstawia poseł Marcin Duszek.
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) poprzez uznanie za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy (BKSP-145-583/19)
  – przedstawia poseł Mirosław Maliszewski.

Natomiast o godzinie 13:00 rozpatrywane będą między innymi  projekty dezyderatów:

 • w sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą;
 • w sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp#row1

Foto: Kancelaria Sejmu

Ubezpieczenie turystyczne dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych – MF ZZSM

Planujesz wyjazd w góry na narty. A może chcesz spędzić ferie z dziećmi w Tatrach ? Zastanawiasz się czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne? Warto ! Opłaty za ubezpieczenie są bez porównania niższe niż korzyści które płyną z posiadania polisy. Miejmy na uwadze, że za akcję ratowniczą w górach możesz zapłacić z własnej kieszeni, a kwoty sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

„W 2018 roku na terenie Tatr ratownicy TOPR interweniowali 653 razy, 209 razy używając śmigłowca. Doszło do 602 wypadków turystycznych i 28 taternickich. Udzielono pomocy 766 osobom z tego 254 osoby ewakuowano z gór przy pomocy śmigłowca TOPR. 305 osób doznało urazów ciężkich, 212 osób urazów lekkich i 234 osoby nie odniosły żadnych urazów (sprowadzania, zabłądzenia). W Tatrach zorganizowano 266 wieloosobowych wypraw ratunkowych i 343 akcje (pozostałe działania to interwencje telefoniczne i inne) w których uczestniczyło 2217 osobo-ratowników przepracowując 5324 godziny podczas działań ratowniczych. W 9 działaniach wykorzystywane były psy ratownicze TOPR”.
“W większości krajów europejskich koszty ratownictwa nie są refundowane. Posiadanie karty EKUZ niewiele więc zmieni, jeśli w czasie wędrówek po górach dojdzie do wypadku. Owszem, otrzymamy podstawową pomoc w szpitalu, ale za akcję ratowniczą będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni.
Interwencja z udziałem śmigłowca na Słowacji wyceniana jest na około 5 000 euro, nieco mniej może kosztować „zwykła” akcja ratownicza (od 500 do 2000 euro). W Alpach (a koszty ratownictwa są przerzucane na poszkodowanego, zarówno w Austrii, jak i Niemczech, Francji, Włoszech czy Niemczech),godzina pracy ratowników może zostać wyceniona od 1500 do 2000 euro.”

Zadzwoń do nas. Znajdziemy dla Ciebie najlepszy wariant ubezpieczenia.

TK Ubezpieczenia – 507 339 000
Mail: biuro@kotlimowski.pl
Foto: Internet

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt ustawy budżetowej

15 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W porządku posiedzenia znalazły się szczególnie istotne dla służb mundurowych sprawy dotyczące budżetu na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i dofinansowanie Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Poszczególne działy budżetu przedstawił i omówił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń. Po wystąpieniu dyr. Budzenia posłowie zadawali pytania, wśród których warte odnotowania było wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji posła Jerzego Polaczka, który upomniał się między innymi o nakłady na budowę Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i modernizację Szkoły Policji w Katowicach

Odnotowaliśmy również wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji posła Edwarda Siarki (posła sprawozdawcy), który powiedział między innymi – to co było zawarte w porozumieniu i dotyczy przeciętnego funkcjonariusza Kowalskiego – to wszystko zostało w budżecie uwzględnione i funkcjonariusze to otrzymają.

Przypominamy w tym miejscu o obiecanym przez premiera i uchwalonym już przez Sejm RP dofinansowaniu Funduszu Wsparcia Policji, który ma zostać zwiększony do 1 mld złotych. Dodatkowe pieniądze znajdą się w tegorocznym budżecie.

Po dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański:
– Po analizie otrzymanych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i upoważnia posła Edwarda Siarkę do jego przedstawienia na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych – Opinia została przyjęta w głosowaniu (16 głosów – za, 1 głos – przeciw i 3 głosy wstrzymujące się).

Komisja przyjęła projekt ustawy budżetowej.

 

***********************

Szczegółowy porządek posiedzenia
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020 – 2022;
3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11:
– Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
– Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
– Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
– Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
– Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
– Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
– Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 20 środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019,
– 39 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Referuje pkt 1 – 6 – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Referuje pkt 7 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Koreferuje pkt 1 – 7 – poseł Jerzy Polaczek.
8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Referuje – Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
Koreferuje – poseł Marta Kubiak.
9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9,
e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
– Centrum Usług Logistycznych;
11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Funduszu Wsparcia Policji,
b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej,
d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 13 pomoc dla repatriantów,
– 22 budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych),
– 28 środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,
– 36 środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020,
– 37 środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej,
– 64 uzupełnienie wydatków, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;
13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje celowe z zał. nr 8,
– zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7,
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
Referuje pkt 9 – 11 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 12 – 13 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 9 -13 – poseł Edward Siarka.
14) części budżetowej 17 – Administracja Publiczna,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
– Fundusz Rekompensacyjny;
16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 9 środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tyś. zł,
– 14 pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10;
Referuje pkt 14 – 15 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 16 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 14-16 – poseł Zdzisław Sipiera.
17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8.
Referuje – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje – poseł Tomasz Szymański.
18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna,
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
Referuje pkt 18 – przedstawiciel Ministra Finansów.

Ze strony: NSZZP

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?

Foto: iTV Sejm/NSZZP

Kolasa wywalczył podniżki – blogpublika.com

Streszczenie dla zabieganych

W formacjach mundurowych rośnie frustracja, wywołana dziwnymi praktykami przełożonych, którzy wiją się w krętactwach, aby uniknąć wypłacania pieniędzy za nadgodziny. Drugim problemem jest dodatek żywnościowy za służbę na wolnym powietrzu, który w Policji naliczany jest jak kto chce, co jednostka, to inne kryteria.

W tej nerwowej atmosferze zaczęły się szerzyć pomysły, aby ponowić Psią Grypę, czyli masowe odejścia na zwolnienia chorobowe. Przy tym autorzy takich pomysłów twierdzą, że nie potrzebują związków zawodowych, żeby wywalczyć sobie lepszą sytuację w służbie.

Reakcją na te apele był tekst, zamieszczony na profilu Mundurowi Dziękują Rządowi, który dosadnie wykazał ich niedorzeczność. To z kolei zainspirowało policyjnych związkowców do zredagowania komunikatu, w którym podkreślają wiodącą rolę NSZZP w Proteście Służb Mundurowych w 2018 roku.

Komunikat policjantów skrzętnie podchwycił Kolasa ze Straży Granicznej i udostępnił go na facebookowym profilu swojego zarządu. Ma to sugerować, że udział pograniczników w proteście odbywał się pod przewodnictwem Kolasy. Jest to kłamstwem, bo Kolasa robił dosłownie wszystko, aby sabotować akcję protestacyjną.

Teraz Kolasa ogłosił na profilu NSZZ FSG, że wreszcie załatwił z dowództwem podwyżki dla funkcjonariuszy SG. Zamieścił długi bełkotliwy komunikat, który po wyciśnięciu z wody sprowadza się do zera. Tak, do zera.

O tych wydarzeniach jest ten artykuł.

Nerwowość w szeregach

Jednym z rozwiązań, które uwzględniono w porozumieniu z 8 listopada 2018 roku między rządem a protestującymi związkowcami, jest odpłatność za nadgodziny. Do tej pory czas wypracowany ponadnormatywnie można było wyłącznie odebrać jako wolne. Był to problem, bo przy brakach kadrowych pula nadgodzin pęczniała, a z powodu właśnie tych braków funkcjonariusze nie mieli jak odebrać swoich nadgodzin.

Płatne nadgodziny weszły w tym roku i zaczęły się służbowe wygibasy. Zamiast normalnie płacić ludziom, jak stoi w porozumieniu, przełożeni różnych szczebli we wszystkich formacjach mundurowych kręcą i motają, aby do wypłaty nie doszło. Chlubnym wyjątkiem jest Straż Graniczna, której komendant jasno i dobitnie zakomunikował, że nadgodziny będą płatne bez żadnych ceregieli.

W Policji dochodzi problem z wypłatą dodatku za służbę na wolnym powietrzu. Do niedawna były to śmieszne pieniądze, 2,70 PLN. Gdy ta kwota trafiła do mediów, wybuchła afera, bo taki dodatek, to drwina z funkcjonariuszy. Resort zareagował błyskawicznie i kwotę podniesiono do 12 złotych. To już brzmi godnie. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. W zasadzie kryteria wypłaty tego dodatku są klarowne. Przysługuje on za służbę na wolnym powietrzu w wymiarze co najmniej 4 godzin. Niby prosta sprawa, ale nagle różni inteligenci, mistrzowie kwatermistrzowskich forteli, zaczęli wymyślać, każdy po swojemu, co to jest „wolne powietrze”. Że to trzeba patrolować na piechotę, broń Boże w radiowozie. Że dodatek przysługuje dzielnicowemu, ale wywiadowcy już nie. I tak dalej i tak dalej. Co jednostka, to inna interpretacja.

Ponowić Psią Grypę

W tej nerwowości uruchomili się domorośli stratedzy, głosząc, że zwycięstwo Protestu osiemnastego roku, to zasługa funkcjonariuszy, a nie związkowców, a już samych związków, to w ogóle nie. No bo przecież to nie związek zawodowy, ale funkcjonariusze brali te zwolnienia lekarskie.

Nazwa Psia Grypa określała właśnie zjawisko masowego odchodzenia funkcjonariuszy na chorobowe. Na skutek przeraźliwych dziur w obsadzie służb, dochodziło do zamykania komisariatów, opustoszały remizy, zagrożone zostało zabezpieczenie zbliżających się uroczystości państwowych, które zamierzano zorganizować w specjalnej jubileuszowej oprawie.

Psia Grypa dla niezorientowanych

Ta sytuacja wreszcie skłoniła rząd do podjęcia poważnych, wiążących negocjacji z protestującymi. Wcześniej rząd przewlekał rozmowy, licząc chyba na zmęczenie i znużenie funkcjonariuszy. No ale wreszcie rzecz doprowadzono do końca. Zawarto kompromisowe porozumienie, ale na tyle korzystne dla funkcjonariuszy, że można mówić o ich sukcesie.

Komunikat po zakończeniu Protestu

Sukcesu by nie było, gdyby funkcjonariusze nie mieli swojego przedstawicielstwa, którego jedyną dopuszczalną prawnie formą są związki zawodowe. Ci garażowi trybuni ludu, nawołujący do buntu z pominięciem związków, po prostu nie mają pojęcia o czym mówią. I dostali reprymendę.

Facebook: Reprymenda od profilu mundurowego

Dwa dni później do sprawy odniósł się związek zawodowy policjantów, zamieszczając na swojej stronie społecznościowej komunikat, w którym zaakcentował swoją wiodącą rolę w Proteście. Wzbudziło to ożywioną dyskusję. Takie ujęcie sprawy spotkało się z zarzutami, że ktoś tu się uznał za pępek świata. Związkowcy złagodzili ton swego komunikatu i wyszło jak wyszło, ale na pewno bliżej stanu faktycznego.

Facebook: Komunikat policyjnych związkowców

Konia kują, Kolasa nogę podsuwa

Policyjny tekst wielce przypadł do gustu Kolasie, bo tam jest napisane o tym, że malkontenci sieją zamęt. Kolasa bardzo lubi obrzucać innych epitetami. Malkontent, krytykant, hejter, szkalownik, podżegacz… Teraz uznał, że może się podpiąć pod związkową robotę i wysiłek policjantów. Tymczasem gdy trwał Protest, Kolasa go bezczelnie sabotował. Nawet flagę związkową na siedzibie NSZZ FSG tak wywiesił, żeby nie była widoczna od ulicy.

Wszystko, żeby tylko przełożonym nie zepsuć nastroju. Doszło do absurdalnej sytuacji, gdy Kolasa najpierw ogłosił, że Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przechodzi do fazy protestu włoskiego, a cztery dni później wydał oświadczenie, w którym potępił tych, którzy zaczęli mobilizować ludzi do masowego udziału w tej formie protestu.

Jak Kolasa podżegaczy gromił

Taki z niego robotniczy przywódca. I teraz ma czelność pouczać „malkontentów”, że to pod jego wodzą Związek „wygrał”. Dostał wtedy osobiste podziękowania od komendanta głównego, generała Pragi. Za uśmierzenie protestu w szeregach SG.

Baran idealny

Taki związkowiec, to skarb dla dowództwa. Zgodzi się na wszystko, a gdy trzeba – będzie zwalczał swoich. W języku potocznym na taką osobę mówi się dupowłaz.

Lektura obowiązkowa: Opłatkowa stypa u Kolasy

Kilka dni temu Kolasa w towarzystwie Kuszilka i Czwalińskiego poszedł do komendy, żeby uzgodnić zasady przyznania podwyżek. Według porozumienia z 2018 roku, teraz powinny być wypłacane podwyżki w wysokości 500 PLN na osobę. No i co tu uzgadniać? Zarabiasz dwa i pół tysiąca? No to od dzisiaj zarabiasz trzy tysiące, dziękuję, do widzenia.

Czwaliński: ten od Fundacji    Kuszilek: ten z Hiszpanii, od dobrej roboty

O nie nie. Tak się nie da. Prostota rozwiązań działa żrąco na szemrane umysły biurokratów. Jak na belzebuba święcona woda. Jak na wampira blask słońca. Jak na Tuska Schetyna.

To muszą być mnożniki, muszą być procenty od postawy, tabelki… Bez tego funkcjonariusz mógłby sam sobie wyliczyć, ile mu się należy. I co by wtedy panie Grażynki z księgowości układały? Pasjanse? Co by wtedy robiły kmioty z Zarządu Głównego NSZZ FSG? Do czego byliby potrzebni? Jesienią to pół biedy, odgarnialiby liście, ale w zimie? Takiej bez śniegu?

Dlaczego Kolasa jest idealnym baranem? Idealnym, bo nigdy nie postawi się dowództwu formacji. A baranem dlatego, że bezrefleksyjnie łyka wszystko, co mu podsuną. Na potkaniu służbową stronę reprezentowała pani generał Gorzkowska, zastępca Pragi. Asystował jej pułkownik dowodzący pionem finansów. Kolasa ustala z Gorzkowską… Dostał kwit z rozpiską, nic z niego nie zrozumiał, bo tam było napisane, popatrzył głupkowato na swoich przydupasów i parafował „uzgodnienia”.

A co uzgodniono?

Nie będzie równo po pięć stów na każdego. Uposażeni w drugiej grupie dostaną 550, a pozostali – trochę ponad czterysta. Dlaczego? No i tu się zaczyna…

Lorem ipsum

Lorem ipsum, to jest krótki tekst, skompilowany z wyrazów łacińskich i pseudo łacińskich, używany w poligrafii do prezentacji krojów czcionki. To jest łacińsko brzmiąca słowna sieczka o ściśle określonym zastosowaniu. Nikt nie próbuje się nią posługiwać dla omamienia odbiorcy.

Lorem impsum w Wikipedii

Takie właśnie Lorem ipsum Kolasa podpisał potulnie jak baran, na kwicie podsuniętym mu przez panią z dowództwa.

To trzeba niestety uważnie przeczytać, żeby zrozumieć, że nic tam nie ma. Bełkot. Między innymi dowiadujemy się, że Straż Graniczna jest wyjątkowa, bo obowiązuje w niej mnożnikowy system naliczania uposażeń. No a co to jest, ten mnożnikowy system?

Chodzi o mnożniki kwoty bazowej. Kwota bazowa, to jest określona resortowymi przepisami kwota uposażenia, którą na każdym szczebelku płacowym powiększa się o coraz wyższy mnożnik. Tak samo dzieje się w odniesieniu do dodatków służbowych. Ile wynosi kwota bazowa? Do niedawna było to 1500 złotych (w uproszczeniu, dla jasności wywodu). Od tego roku będzie 1600. Kwota bazowa była zamrożona od dekady. Ceny rosły a inflacja pomału lecz wytrwale zjadała mundurowe grosiwo. W modelu prawidłowym kwota bazowa powinna corocznie wzrastać o wskaźnik inflacji. Wtedy uposażenia można powiedzieć, realnie stałyby w miejscu.

To jest rozwiązanie w całej mundurówce. Każda formacja ma system uposażeń oparty na mnożnikach kwoty bazowej. Straż Graniczna nie jest żadnym wyjątkiem. Równie dobrze można powiedzieć, że SG jest wyjątkowa, bo używa mundurów. Albo dlatego, że ma stopnie służbowe. Totalna bzdura. A Kolasa to łyknął.

Do tego nagle pojawił się jakiś podział na grupy niższe i wyższe. Te wyższe to podobno zaczynają się od trzynastej. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Lorem ipsum.

Według kwitu funkcjonariusze powinni się cieszyć, że dostaną miej niż 500 złotych, bo dzięki temu nie obniżą im dodatków służbowych. Dlaczego? Bo Lorem ipsum. Tego bełkotu nie da się przebrnąć. Więc Kolasa go łyknął. Chodzi o to, że pani generał z panem finansowcem zrobili sztuczkę. Stwierdzili, że te podwyżki sumują się z wprowadzoną waloryzacją kwoty bazowej i to wszystko nie może przekroczyć pewnego pułapu płatności. Połączyli podwyżkę z waloryzacją.

Ale podwyżka została uzgodniona z rządem, jako rozwiązanie odrębne. Waloryzacja kwoty bazowej ma zatrzymać realny spadek uposażeń. A podwyżka ma je realnie zwiększyć, żeby stopniowo przywrócić atrakcyjność formacji mundurowych na rynku pracy. No ale Kolasa to łyknął.

Dostaliście mniejszą podwyżkę dla własnego dobra. Czyli co dostaliście? Podniżkę. Poszły trzy barany na spotkanie do komendy i wróciły ze stekiem bzdur, a potem triumfalnie wrzuciły to na Facebook. Dumni jak Chamberlain,  który po konferencji z panem Adolfem machał pustym świstkiem, krzycząc Przywiozłem pokój!

Uzgodnienia Kolasy – na profilu NSZZ FSG

Podsumowanie

Jak to podsumować? Co tu można jeszcze powiedzieć? Niezależnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej kieruje człowiek, który zrobi wszystko, aby przypodobać się przełożonym. Deficyty umysłowe czynią go niezdolnym nawet do uważnej lektury pism, przedkładanych mu do podpisu. Otoczył się ludźmi o jeszcze niższym potencjale, więc w trudnym dziele pracy mózgiem niestety nikt nie jest w stanie mu pomóc.

A pogranicznicy muszą się zadowolić podniżkami, które załatwił im Kolasa…

Słówko do Kolasy

Słuchaj, koleżko, na wypadek, gdybyś zaczął majstrować przy wpisach, które są podlinkowane w tym tekście, informuję, że sporządziłem zrzuty ekranu.

Źródło: blogpublika.com

Foto: Internet